Styrelsen i Donnum Ferrum kallar till årsmöte i föreningen den 10 mars 2015 kl. 18.30 i lokalerna i Gamlestaden. Förutom sedvanliga ärenden kommer årsmötet att behandla styrelsens förslag på nya stadgar.
Medlemmar som så önskar, kan lämna förslag att behandla på årsmötet. Motioner skickas till ordforande@dfe.se senast fyra veckor innan årsmötet.
Handlingar som ska behandlas på årsmötet kommer att anslås på medlemssidan på hemsidan senast en vecka innan årsmötet. Dessa är verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsen förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande.

På förekommen anledning påminner styrelsen om att enligt § 17 i föreningens stadgar är rösträtt vid årsmöte personlig och får inte utövas genom fullmakt.

Föredragningslista till årsmöte 10:e mars 2015

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två protokolljusterare och två rösträknare.
6. A. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
B. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
11. Behandling av styrelsens förslag om nya stadgar och övriga propositioner samt behandling av i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av:
a. Föreningens ordförande för en tid av 1 år.
b. Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
c. 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
d. 2 revisorer jämte suppleant för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
e. 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år av vilka en skall vara ur styrelsen och en skall utses till ordförande.
f. Beslut om val till förbundsmöte.
g. Ordförande till Tävlingskommittén.
h. Ordförande till Instruktörskommittén.
i. Ordförande till Sponsor/PR-kommittén.
j. Ordförande till Café-kommittén.
13. Övriga frågor