Donnum Ferrums årsmöte hålls kl. 18.00 den 15 mars 2016 i lokalerna i Gamlestan. På mötet kommer ärenden som framgår av föredragningslistan nedan att behandlas och protokollföras. Föreningens verksamhetsberättelse, årsredovisning med årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande till dessa att läggas ut på föreningens hemsida senast en vecka innan årsmötet. Handlingarna kommer också att finnas tillgängliga i cafét i klubbens lokaler i Gamlestan.

Medlemmar som vill lämna förslag som ska tas upp på årsmötet ska lämna dessa till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet. Rösträtt har medlemmar som under 2016 fyller lägst 12 år och som blev medlem minst en månad före årsmötet. Medlemsavgift för 2016 ska ha betalats senast en månad före årsmötet. Närvarande medlemmar som är röstberättigade kan rösta. Medlem som vill delta men har förhinder kan rösta genom ombud. Varje ombud får företräda en medlem (förutom sig själv förutsatt att ombudet är röstberättigad medlem).

Motioner till styrelsen skickas till ordforande@dfe.se senast den 16’e februari.

Vill du läsa klubbens stadgar klicka här.

Välkomna
Styrelsen Donnum Ferrum


Föredragningslista till årsmöte 15:e mars 2016

 1. Fastställande av röstlängd för möte.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets–/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets–/räkenskapsår.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av
  a)föreningens ordförande för en tid av ett år;
  b) hälften av ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
  c) två suppleanter (ersättare) i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år;
  d) två revisorer jämte en suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till
  ordförande;
  f) ombud till förbundsmöte;
  g) ordförande till Tävlingskommittén
  h) ordförande till Instruktörskommittén
  i) ordförande till Sponsor / PR-kommittén
  j) ordförande till Cafékommittén
 13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större
  ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.