Donnum Ferrums årsmöte hålls kl. 18.00 den 14 mars 2017 i lokalerna i Gamlestan.

På mötet kommer ärenden som framgår av föredragningslistan nedan att behandlas och
protokollföras.

Medlemmar som vill lämna motioner till årsmötet ska lämna dessa till styrelsen senast fyra
veckor före årsmötet. Rösträtt har medlemmar som under 2017 fyller lägst 12 år och som blev
medlem minst en månad före årsmötet. Medlemsavgift för 2017 ska ha betalats senast en
månad före årsmötet. Närvarande medlemmar som är röstberättigade kan rösta. Medlem som
vill delta men har förhinder kan rösta genom ombud. Ombudet måste då ha med sig en skriftlig
undertecknad fullmakt. Varje ombud får företräda en medlem (förutom sig själv förutsatt att
ombudet är röstberättigad medlem).

Motioner till styrelsen skickas till ordforande@dfe.se senast den 14:e februari.

Handlingarna kommer också att finnas tillgängliga i cafét i klubbens lokaler i Gamlestan.

Vill du läsa klubbens stadgar klicka här.

Välkomna
Styrelsen Donnum Ferrum


Föredragningslista till årsmöte 14 mars 2017

 1. Fastställande av röstlängd för möte.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets–/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets–/räkenskapsår.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av
  a)föreningens ordförande för en tid av ett år;
  b) hälften av ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
  c) två suppleanter (ersättare) i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år;
  d) två revisorer jämte en suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till
  ordförande;
  f) ombud till förbundsmöte;
  g) ordförande till Tävlingskommittén
  h) ordförande till Instruktörskommittén
  i) ordförande till Sponsor / PR-kommittén
  j) ordförande till Cafékommittén
 13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större
  ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.