Föredragningslista till årsmöte 21 mars 2018.

1. Fastställande av röstlängd för möte.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-
­/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för
kommande verksamhets-­/räkenskapsår.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av:
a) föreningens ordförande för en tid av ett år
b) hälften av ledamöter i styrelsen för en tid av två år
c) ett fyllnadsval på ett år av ordinarie ledamot
d) två suppleanter (ersättare) i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett
år
e) två revisorer jämte en suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte
styrelsens ledamöter delta
f) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande;
g) ombud till förbundsmöte
h) ordförande till Tävlingskommittén
i) ordförande till Instruktörskommittén
j) ordförande till Sponsor / PR-kommittén
k) ordförande till Cafékommittén
13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk
eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den
inte varit med i kallelsen till mötet.