Donnum Ferrums årsmöte kommer att hållas kl. 18.00 den 12 mars 2019 i Medborgarhuset i Gamlestaden.

På mötet kommer ärenden som framgår av föredragningslistan att behandlas och protokollföras.

Medlemmar som vill lämna motioner till årsmötet ska lämna dessa till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet. Rösträtt har medlemmar som under 2019 fyller lägst 12 år och som blev medlem minst en månad före årsmötet.

Medlemsavgift för 2019 ska ha betalats senast en månad före årsmötet. Närvarande medlemmar som är röstberättigade kan rösta. Medlem som vill delta men har förhinder kan rösta genom ombud. Ombudet måste då ha med sig en skriftlig undertecknad fullmakt. Varje ombud får företräda en medlem (förutom sig själv förutsatt att ombudet är röstberättigad medlem).

Motioner till styrelsen skickas till ordforande@dfe.se senast den 12 februari.

Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga i caféet i klubbens lokaler i Gamlestaden en vecka innan årsmötet.

Välkomna
Styrelsen Donnum Ferrum

Föredragningslista Donnum Ferrums årsmöte 12 mars 2019.

 1. Fastställande av röstlängd för möte.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-­/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets­/räkenskapsår.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av:
  a) föreningens ordförande för en tid av ett år
  b) hälften av ledamöter i styrelsen för en tid av två år
  c) två fyllnadsval på ett år av ordinarie ledamot
  d) två suppleanter (ersättare) i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år
  e) två revisorer jämte en suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta
  f) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande;
  g) ombud till förbundsmöte
  h) ordförande till Tävlingskommittén
  i) ordförande till Instruktörskommittén
  j) ordförande till Sponsor / PR-kommittén
  k) ordförande till Cafékommittén
 13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande
  betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.