Donnum Ferrums årsmöte hålls onsdagen den 21 mars 2018 kl 18.00 i Medborgarhuset i Gamlestan. På mötet kommer ärenden som framgår av föredragningslistan nedan att behandlas och protokollföras.
Föreningens verksamhetsberättelse, årsredovisning med årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande till dessa att läggas ut på föreningens hemsida senast en vecka innan årsmötet. Handlingarna kommer också att finnas tillgängliga i cafét i klubbens lokaler i Gamlestan.

Medlemmar som vill lämna förslag som ska tas upp på årsmötet ska lämna dessa till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet. Rösträtt har medlemmar som under 2018 fyller lägst 12 år och som blev medlem minst en månad före årsmötet. Medlemsavgift för 2018 ska ha betalats senast en månad före årsmötet. Närvarande medlemmar som är röstberättigade kan rösta. Medlem som vill delta men har förhinder kan rösta genom ombud. Varje ombud får företräda en medlem (förutom sig själv förutsatt att ombudet är röstberättigad medlem).

Motioner till styrelsen skickas till ordforande@dfe.se senast den 21 februari.

Välkomna
Styrelsen Donnum Ferrum