Härmed inbjuds alla medlemmar i dansföreningen Donnum Ferrum till årsmöte 2024.

När: Lördagen den 23/3- 2024. KL 15:00  

Var: B-salen Gamlestadens Medborgarhus

Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:

· att medlemmen under mötesåret fyller lägst 12 år

· att medlemskap har beviljats minst en månad före årsmötet

· att medlemsavgifter har betalats senast en månad före årsmötet.

Medlem som inte har rösträtt har inte heller yttrande- och förslagsrätt på mötet.